Skip to content
aloitetoiminta
BLOGI

5+1 Case-esimerkkiä aloitepalkkioista

Aloitetoiminnan lanseerauksessa yksi merkittävä aihe on palkitseminen. Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen aloitetoiminnasta on tärkeää, jotta henkilöstö motivoituu aloitetoimintaan, ja kokee sen merkittävänä.
 
Toimivalla aloitetoiminnalla voit saavuttaa suuria vuosisäästöjä, joten myös palkitsemismallin suunnittelu kannattaa tehdä huolella. Suunnittelun avuksi esittelemme case-esimerkkejä erilaisista aloitepalkkioista.
 

Aloitepalkkioita suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon:

 • Palkitsemisen liittäminen toteutuneisiin hyötyihin
 • Oman yrityksen nykytila ja tavoitteet
 • Palkitsemisen kohdistaminen ohjaamaan aloitetoimintaa
 • Henkilöstön osallistaminen ja motivointi
 • Palkitsemissumman oikeudenmukaisuus sekä sosiaalinen palkitseminen
 • Palkitemisen mukauttaminen tilanteiden mukaan

Aloitepalkkiot herättävät paljon kysymyksiä, eikä sen organisointi ole aina helppoa. Palkitseminen toteutetaankin usein liian aikaisin prosessissa. Tutkimuksissa on havaittu, että jos aloitteen annetaan kehittyä keskustelun ja sparrailun kautta, se kehittyy usein laadukkaammaksi. Siksi ei siis kannata kiirehtiä suoraan palkitsemiseen. Ensin tulee antaa aloitteen kehittyä, jonka jälkeen voidaan arvioida aloitteen hyödyllisyyttä ja näin liittää palkitseminen saatuihin hyötyihin.

Aloitteen palkitsemisen arviointi voi olla haastavaa, sillä saadut hyödyt voidaan usein todeta vasta ajan kuluessa. Mikäli arviointi tuottaa haasteita, suosittelemme porrastamaan palkitsemisen ja maksamaan siten arvion perusteella ensin esimerkiksi 30% palkkion suuruudesta, ja loput myöhemmin toteutuneen säästön mukaan.

 

Nykyaikainen aloiteprosessi

Perinteisestä aloiteprosessista, jossa keskitytään palkitsemiseen liian aikaisessa vaiheessa, kannattaa siirtyä nykyaikaiseen aloiteprosessiin, jonka vaiheet ovat:

 • kehitysehdotuksien systemaattinen kerääminen
 • Aloitteiden kehittäminen ajan kanssa
 • Hyödyn arviointi ja palkitsemisen harkinta
 • Palkitsemisen toteutus

Nykyaikainen aloiteprosessi vaiheet

Lisää vinkkejä nykyaikaiseen aloitetoimintaan löydät webinaaritallenteestamme Modernin aloitetoiminnan salaisuudet.

Lataa tästä nykyaikaista aloitetoimintaa käsittelevä ekirjamme Aloitetoiminta 2.0

 

Erilaiset aloitepalkkiomallit


Aloitepalkkioita lähestytään monin eri tavoin. Myös meidän asiakkaillamme on käytössä useita eri lähestymistapoja aiheeseen, joten keräsimme esimerkkejä heidän käyttämistään palkitsemismalleista. Voit parantaa ja kehittää aloitepalkkioitanne näiden esimerkkien avulla tai hyödyntää näitä omien palkitsemismallien hahmotteluun. Lisäksi esittelemme myös oman ehdotuksemme palkitsemisen järjestämiselle.

 

1. Pikapalkkiot ja suurempien hyötyjen palkitseminen


Lääketehtaan aloitetoiminnan tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Palkitsemisessaan he hyödyntävät kahta eri toimintatapaa: pikapalkkioita sekä suurempia palkkioita toteutuneista hyödyistä. Aloitetoiminnan palkitsemisen arvioinnin keskiössä on, että aloite on toteutettavissa ja tuottaa hyötyä organisaatiolle.

Pikapalkkiolla, joiden summa riippuu aloitteen potentiaalista, palkitaan ne ideat, joiden parannuspotentiaali on pieni. Lääketehtaalla on käytössä Orchidean ohjelmiston laskuri, jossa aloitteen käsittelijä arvioi aloitetta ja Orchidea laskee sen pohjalta summan automaattisesti. Näin huomioidaan pienetkin parannukset, ja voidaan lisätä motivaatiota aloitetoimintaan, kun ideat tulevat huomioiduiksi.

Suurempien hyötyjen palkitseminen on sidottu toteutuneisiin hyötyihin, jolloin palkitsemisen suuruus on 30% ensimmäisenä vuonna muodostuneista säästöistä, kuitenkin maksimissaan 12 000€. Tällöin palkitseminen on liitetty vahvasti konkreettisiin hyötyihin ja erityisen hyvien aloitteiden tekijöitä palkitaan idean merkittävyyden mukaisesti.

 

2. Innovaatiohaasteiden aloitepalkkiot

 

Sähköverkko-operaattori hyödyntää aloitetoiminnassaan innovaatiohaasteita, joihin myös palkitseminen on kytketty. Innovaatiohaasteissa palkitaan pienimuotoisesti parhaita ideoita heti henkilötasolla. Myöhemmin vuotuisessa T&K -katsauksessa tarkastellaan aloitetoimintaa tarkemmin ja palkitaan aktiiviset toimijat.

Sähkönjakelutoimitsijalla on käytössään lisäksi tuloksiin kytketty palkitsemismalli. Mikäli aloitteesta syntyy selvää hyötyä tai säästöä, palkitaan siitä vielä erikseen. Palkitsemissumma määräytyy harkinnan mukaan ja tähän mennessä korkeimmat palkkiot ovat olleet noin 8 000€ arvoisia.

💡Lue lisää innovaatiohaasteista: Innovaatiokilpailu - Ohjeet järjestämiseen.

 

3. Monivaiheinen palkitseminen


Paperitehdas hyödyntää monivaiheista palkitsemista toiminnassaan. He palkitsevat niin aloitteiden kirjaamisesta, parhaista aloitteista, suosituimmasta ideasta kuin eniten hyötyä tuottavasta aloitteestakin.

Jokaisesta järjestelmään kirjatusta aloitteesta palkitaan ilmaisella lounaalla tehtaan ruokalassa ja näin kannustetaan aloitteen tekemiseen yleisesti. Palkitsemisprosessia varten aloitetoimikunta valitsee kolme kertaa vuodessa kolme parasta ideaa, jotka palkitaan 300 € lahjakortilla. Lisäksi samalla palkitaan myös idea, joka on kerännyt eniten suosiota kyseisen palkitsemisjakson aikana.

Suurimmat palkitsemiset tapahtuvat vuosittain johdon toimesta, jolloin voidaan palkita ne aloitteet, jotka ovat tuottaneet merkittävää hyötyä organisaatiolle. Nämä aloitepalkkiot ovat usein muutaman tuhannen euron arvoisia.monivaiheinen aloitepalkkio

4. Tuottopalkkio


Eräs metsäteollisuusyritys käyttää palkkiomallinaan tuottopalkkioita. Palkkion suuruus on 25% kahden vuoden tuotoista, joista investoinnit on vähennetty. Tuottopalkkio on suoraan siis laskettavissa toteutuneista hyödyistä, jolloin palkitseminen suuntautuu aidosti hyötyä tuottaviin aloitteisiin.

Tuottopalkkioon on tässä tapauksessa kytketty myös aloitteita arvioiva henkilökerroin. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli aloite on kirjaajan omaan työhön liittyvää, kerroin on matalampi, jolloin aloitteesta palkitseminen jää pienemmäksi.

 

5. Kolmiosainen palkitseminen

 

Myös öljynjalostamolla on käytössään monivaiheinen palkitseminen, joka koostuu kolmesta osasta:

 • Peruspalkitseminen
 • Tunnustuspalkkio
 • Lisäpalkkio

Peruspalkitseminen muodostuu kolmesta eri luokasta: välillisistä hyödyistä, tuottavuudesta sekä aloitteen valmiusasteesta. Välillisiä hyötyjä ovat esimerkiksi viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja esiintymistiheyteen liittyvät seikat. Nämä luokat arvoidaan erikseen, joista yhdessä koostuu peruspalkkion summa, joka vaihtelee 100-945€:n välillä.

Tunnustuspalkkiot ovat kohdennettu sellaisille aloitteille, joita ei syystä tai toisesta lähdetä toteuttamaan, mutta jotka ovat kuitenkin hyviä parannusehdotuksia. Tunnustuspalkkiot ovat vaihtoehto peruspalkkiolle, ja summaltaan 100-300€:n välillä. Henkilöstöä siis motivoidaan aloitetoimintaan ja hyvistä ideoista halutaan palkita, vaikkei niitä päätettäisi toteuttaa.

Lisäpalkkio arvioidaan vuoden päästä aloitteen jättämisestä. Mahdollinen lisäpalkkio määräytyy aloitteen toimeenpanosta saadun hyödyn mukaan, ja siitä voidaan maksaa myös ennakkopalkkio, mikäli toteutus pitkällä tulevaisuudessa. Lisäpalkkio maksetaan erityisen hyville ja hyötyä tuottaneille aloitteille, ja sen summa on maksimissaan 20 000€.

Aloita innovatiivinen aloitetoiminta ilmaiseksi Orchidealla

 

+ 6. Pisteytysmalli

 

Omana lisäyksenä haluamme vielä tuoda esille pistejärjestelmän käytön, jota me Orchidealla suosittelemme usein asiakkaillemme. Olennaista tässä mallissa on, että työntekijä kerää eurojen sijaan pisteitä innovaatiotoiminnasta. Yksi piste tarkoittaa tyypillisesti yhtä euroa palkitsemisessa, mutta pistemäärän kerääminen voi olla myös esimerkiksi osa vuositavoitteita, mikäli rahallista palkitsemista ei käytetä.

Pisteytysmallin tulee olla aloitetoiminnan tavoitteiden kanssa linjassa, ja sitä voi mukauttaa toiminnan eri vaiheiden mukaan. Aloitetoiminnan lanseerausvaiheessa pisteitä voi kerääntyä jo aloitetoimintaan osallistumisesta, mutta toiminnan vakiintuessa se liitetään tyypillisesti enemmän toteutuneisiin hyötyihin.

 

Miksi pisteytysmalli?

 • Lisää kustannustehokkuutta, sillä sen avulla voidaan minimoida käsittelykustannuksia
 • Prosessi voidaan automatisoida
 • Pisteytyssääntöjä mukauttamalla voidaan kohdistaa henkilöstön innovaatiovoima käsillä olevan haasteen pariin.

💡 Näe, kuinka järjestät aloitetoiminnan Orchidealla: Aloitetoiminta Orchidealla demo [webinaaritallenne]

 

aloitetoiminnan palkitseminen pistejärjestelmä

 

Pistejärjestelmää voi käyttää moneen ja seuraavaksi kerromme muutamia esimerkkejä käyttömahdollisuuksista.

 

Henkilöstön laaja osallistuminen

Tässä mallissa aloitetoiminnan tavoitteeksi on asetettu henkilöstön laaja osallistuminen, jota halutaan tukea osallistumiseen kannustavilla aloitepalkkioilla. Mallissa aloitteen kirjaaja saa jokaisesta aloitteesta kolme pistettä. Sen lisäksi ideaa kommenteillaan kehittäneet henkilöt saavat jokaisesta kommentista yhden pisteen. Idean hyväksyntä kartuttaa kirjaajaa 25 lisäpisteellä.

Hyväksynnän jälkeen toteutetusta ideasta kirjaaja saa 20 pistettä. Toteutukseen liittyvien pisteiden tarkoituksena on kannustaa kirjaajaa seuraamaan ja edistämään aloitteen toteutusta. Sen lisäksi tässä mallissa aloitteen kirjaajalle maksetaan tietty prosentti aloitteen pohjalta toteutuneista säästöistä, kun ne ovat merkittäviä.

 

henkilöstön monivaiheisen osallistamisen aloitetoiminnan palkitseminen

 

Asiantuntija-arvioihin perustuva palkkio

Tämä malli sopii tilanteeseen, jossa aloite- ja innovaatiotoiminta on vakiinnuttanut roolinsa osana organisaation toimintaa ja henkilöstö osallistuu siihen laajasti. Siinä aloitteen kirjaamisesta tai kommentoinnista ei saa pisteitä.

Aloitteen hyväksynnän yhteydessä asiantuntijat arvioivat sen vakiintuneiden kriteerien suhteen. Kriteerien keskiarvopisteet lasketaan yhteen ja annetaan kirjaajalle. Maksimi pistemäärä on tässä vaiheessa 25 pistettä.

Aloitteen hyväksynnän yhteydessä myös kommentit pisteytetään ja kommentoija voi saada hyvästä kommentista 2 - 15 pistettä. Kommentista ei saa pisteitä, mikäli se ei tuo lisäarvoa aloitteeseen. Jos aloitetta ei toteuteta vaan se arkistoidaan, niin arkistoinnin yhteydessä tehdään samat arvioinnit kuin hyväksynnässäkin, mutta jaettavat pistemäärät ovat pienempiä.

Tässä mallissa käyttäjät keräävät pisteitä myös päästääkseen vuosipistetavoitteeseensa, joka on osa heidän vuositason tavoitteitaan ja siihen liittyvää bonusmallia.

 

Luokittelu ja hyödynnettävyys

Tässä mallissa aloitteen tyyppi ja sen hyödynnettävyys vaikuttavat aloitepalkkion suuruuteen. Tyyppi ja hyödynnettävyys saadaan aloitteen käsittelyn yhteydessä tehtävän luokittelun pohjalta.


Aloitteen luokittelutekijöitä ovat mm.
 • Liittyykö aloite sen kirjaajan vastuualueeseen ja toimenkuvaan; tässä mallissa palkitaan vain aloitteen perinteisen määritelmän mukaiset ideat, jotka liittyvät kirjaajan oman vastuualueen ulkopuoliseen kehittämiseen
 • Aloitteen tyyppi: jatkuvan parantamisen kehityskohde vai uusi palvelu- tai liikeidea
 • Toteutettavuuden laajuus: paikallinen, valtakunnallinen vai kansainvälinen

 

Tässä mallissa aloitepalkkio lasketaan ideakohtaisesti kerran kuussa ja tietoa siirretään automaattisesti palkanmaksujärjestelmään maksettavaksi seuraavan kuun palkassa.

 

Yhteenveto

 

Kuten alussa todettiin, palkitsemismalleja on hyvin erilaisia, eikä palkitsemiseen ole vain yhtä oikeaa ratkaisua. Organisaatioiden sisällekin mahtuu monia eri tapoja ja useat yritykset haluavatkin palkita sekä ideoiden kirjaamisesta, että niistä koituneista konkreettisista hyödyistä. Voit itsekin yhdistellä eri palkitsemistapoja ja koostaa niistä teidän tilanteeseen sopivan mallin.

Aloitepalkkioissa kannattaa kuitenkin ottaa aina huomioon organisaation nykytila, sekä aloitetoiminnalle asetetut tavoitteet. Palkitsemismallia kannattaa myös uudistaa organisaation tilanteen ja tavoitteiden muuttuessa.

Aloitepalkkion liittäminen vahvasti aloitteesta koituneeseen hyötyyn on kannattavaa, sillä se ohjaa aktiivisuutta hyötyä tuottavien aloitteiden pariin. On hyvä muistaa, että rahallisen palkitsemisen rinnalla on yhtä tärkeää myös sosiaalinen palkitseminen, kuten kuukauden aloite -tunnustus tai uutinen intranetissä.

Tärkeintä palkitsemisessa kuitenkin on, että organisaatio löytää ratkaisun, joka motivoi aloitetoimintaan osallistumiseen ja tukee tavoitteita. Onnistuneella aloitetoiminnalla voit saavuttaa mittavia vuosisäästöjä, minkä takia aihe kannattaa ottaa haltuun omassa toiminnassa. Oppiaksesi lisää aiheesta, lataa e-kirja nykyaikaisesta aloitetoiminnasta.

Lukuvinkki: Mikäli palkitseminen kiinnostaa lisää, voin suositella jatkolukemisena Ron Ashkenasin kirjoitus innovaatiotoiminnan palkitsemisesta, jossa on myös hyviä linkkejä aiheeseen liittyviin tutkimustuloksiin.

 

 

Orchidea on monipuolinen innovaatiotyökalu, joka tarjoaa ratkaisuja kaikkiin innovaatiotoimintoihin pienen tiimin aivoriihistä, aloitejärjestelmään tai joukkoistamiseen. Kerää ideoita kaikilta olennaisilta sidosryhmiltä jatkuvan ideoinnin kanavien kautta tai kampanjoiden, kuten innovaatiohaasteiden ja digitaalisten työpajojen, avulla.

Aloita Orchidean ilmainen käyttö täältä!

aloitejärjestelmä

Lisää blogistamme

16. helmikuuta 2016

5 vinkkiä aloitetoimintaan

Kiinnostus henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämiseen on suurta. Aloitteita keräämällä ja ne systemaattisesti...
3. marraskuuta 2022

Aloitetoiminta Orchidealla demo [webinaaritallenne]

Aloitetoiminnan keskiössä on henkilöstön osallistaminen jatkuvaan parantamiseen. Sen onnistuneella toteutuksella...

Tilaa ilmoitukset sähköpostiisi

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.